1. Information om hantering av personuppgifter
Enklare-gruppen AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla våra kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig för vårt Kompetensbrev , köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Enklare-gruppen AB, Gamla Lillebyvägen 7A, organisationsnummer 556849-1681, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Enklare-gruppen AB.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Enklare-gruppen AB?

När du köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter,  köp-, order- och användningshistorik och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med oss).

Om du skriver upp dig på vårt Kompetensbrev så är det du själv som fyller i vilka uppgifter förutom din emailadress som du vill lämna ut.

4. Varför behandlar Enklare-gruppen AB dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Enklare-gruppen AB, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

A.
Ändamål för användningen av dina uppgifter:

För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

B.

Ändamål för användningen av dina uppgifter:
För att kunna hantera kundrelaterade tärenden

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det är Enklare-gruppen ABs berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Enklare-gruppen AB. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

C.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna skicka generell marknadsföring, direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

D.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

E.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

F.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

H.
Ändamål för användningen av dina uppgifter: 

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter
Enklare-gruppen AB delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

8. Lagring och lagringstid

På Enklare-gruppen AB behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:
• När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 5 år efter transaktionsdatum förrutom den informationen som är kopplat till vårt redovisningssystem.
• Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.

9. Säkerhet för dina personuppgifter
På Enklare-gruppen AB säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Enklare-gruppen AB hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter

Vi på Enklare-gruppen AB vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Enklare-gruppen AB tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Enklare-gruppen AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Enklare-gruppen AB är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Jeanette Berggård 0707-953 000.